Top

Regulamin sklepu internetowego zdajechemie.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Zdaję chemię, dostępny pod adresem internetowym www.zdajechemie.pl prowadzony jest przez Paulina Gulaszewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zdaję Chemię wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5671884968, REGON 369407371

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@zdajechemie.pl

§ 2

Definicje

 

a) Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zdaję Chemię wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5671884968, REGON 369407371;

b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.zdajechemie.pl;

d) Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

e) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;

f) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Usługobiorcy w Kursie, przy czym o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;

g) Kurs – usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę za pomocą Sklepu mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;

h) Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz podczas korzystania z Kursu;

i) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

j) Konto – przydzielane danemu Usługobiorcy, za pomocą którego może dokonywać określonych działać w Sklepie. Konto powiązane jest m.in. z Imieniem, Nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji Usługobiorcy. Gromadzone są w nim dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

k) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

l) Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;

m) Strona – Usługodawca lub Usługobiorca;

n) UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

o) ODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi do niej;

p) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

§3

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa m.in.:

 1. procedurę zawarcia i realizacji Umowy;
 2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy;
 3. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją Kursu;
 4. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej między Usługobiorcą a Usługodawcą.

3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej www.zdajechemie.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):

 1. o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
 2. o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

7. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:

 1. w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK;
 2. przed zawarciem Umowy Usługodawca dostarczy Konsumentowi Regulamin.

8. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:

 1. które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 3851 – 3853 KC) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta,
 2. które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Korzystając z Kursu Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych (DZ.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05 z późniejszymi zmianami).

§3

Warunki zawierania Umowy

1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub informacji o konkretnym Kursie, Kursy są płatne a wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w Formularzu Zamówienia.

2. Usługobiorca składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.zdajechemie.pl

3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

4. W Formularzu Zamówień Usługobiorca wskazuje:

 1. Imię i Nazwisko,
 2. adres e-mail, do którego będzie przyporządkowane konto w Sklepie
 3. firmę, adres do doręczeń, adres rozliczeniowy i numer NIP, o ile Usługobiorca jest przedsiębiorcą.

5. Wypełniając Formularz Zamówień, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu Zamówień oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

6. Po wypełnieniu Formularza Zamówień zamawiający wybiera przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie danych podanych przy składaniu Zamówienia, na każdej stronie Kursu.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania przez Usługodawcą informacji przyjęcia zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

9. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

10. W przypadku podania przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Regulamin; Usługobiorcę poucza się, że podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania z Kursu; Usługobiorca może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów Ustawy ODO; poucza się niniejszym, że Usługobiorca ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania; Usługodawca nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Kursu spowodowane:

 1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca nie ma dostępu,
 2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Kursu.

12. Usługodawca zastrzega również, iż w razie naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:

 1. zablokować Usługobiorcy dostęp do Kursu;
 2. zablokować Usługobiorcy możliwość rejestracji na kolejne Kursy.

§4

Forma zapłaty

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za dostęp do Kursu można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznej akceptowanych w danym momencie przez Usługobiorcę.

2. Cena podana przy ofercie Kursu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia.

3. Usługodawca wystawia rachunki. Rachunki będą dostarczane w formie elektronicznej po opłaceniu Kursu, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

§5

Realizacja Umowy

1. Dostęp do Kursu uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Usługobiorca otrzymuje drogą poczty elektronicznej informacje o sposobie logowania do Sklepu w ciągu 24 godzin od momentu założenia Konta.

3. Usługobiorca, na adres podany w Formularzu Zamówień, otrzymuje drogą poczty elektronicznej dostęp do Kursu.

4. Usługobiorca zapoznaje się z Kursem we własnym zakresie.

§6

Prawa i obowiązki Stron

1. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim operator płatności oczekuje na wpłatę lub w ciągu 7 kolejnych dni od dnia złożenia Zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy;
 2. naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

2. Usługobiorca po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz wniesieniu płatności ma prawo do udziału w wybranym Kursie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Kursu i Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

5. Usługodawca oświadcza, że w przypadku Konsumentów obowiązują następujące postanowienia:

1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych, przy czym poucza się, że:

 1. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień UPK, w tym art. 27 i 28 oraz art. 38, tj.
 2. bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy (zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu);
 3. do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od Umowy do Usługodawcy przed jego upływem;
 4. w przypadku otrzymania wiadomości z linkiem do pobrania Kursu lub pobrania Kursu lub zalogowania się przez Usługobiorcę w Sklepie i wejście na stronę Kursu, Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie Kursu i uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych Kursu w formie elektronicznej, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą wejścia Usługobiorcy na stronę Kursu;
 5. oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@zdajechemie.pl w treści podając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu;
 6. w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dokona w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrotu wniesionej przez Niego opłaty, z zastrzeżeniem powyższych postanowień;

2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta nie przysługuje Mu prawo do rozwiązania Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§7

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.

2. Dane osobowe gromadzone są w celu:

 1. rejestracji i udostępniania Kursu,
 2. wystawiania rachunku z zakup Kursu,
 3. komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
 4. generowania indywidualnych oznaczeń na stronach Kursu
 5. przesyłania informacji dotyczących oferty Kursów.

3. Usługobiorca podając dane osobowe, oświadcza że:

 1. są one zgodne z prawdą,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych.

Usługobiorca ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres kontakt@zdajechemie.pl

4. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§8

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Kursie oraz Sklepie należą do Usługodawcy i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody.

2. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach Kursu w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek Usługobiorcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05 z późniejszymi zmianami). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów, bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Usługobiorcą.

§9

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem ze Sklepu lub Kursu mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zdajechemie.pl

2. Każda reklamacja winna zawierać:

 1. dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
 2. szczegółowy opis problemu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze Sklepu lub Kursu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże też inne przyczyny.

4. Dostrzeżone przez Usługobiorcę wady Sklepu lub Kursu, będą usuwane przez Usługodawcę w miarę ich doskonalenia, a o ile to możliwe niezwłocznie.

5. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Usługodawca informuje, że:

 1. istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
 2. nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§10 Postanowienia końcowe

1. Kurs oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rysunki, wybór i układ prezentowanych treści, znaki towarowe, elementy graficzne, opracowania stanowią własność Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

3. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

5. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

6. Jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Usługodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze poczty elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Usługodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Usługodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się.

7. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, o ile ten był niezbędny przy złożeniu Zamówienia, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji zmiany adresu wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

8. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

 1. przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne
 2. w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 7.02.2018 r.

Załącznik 1